Проекти

Консорис Консалтинг активно бере участь в проектах, спрямованих на оцінку, перспективи та ефективність реформ в Україні. Ми надаємо актуарні послуги компаніям, які проводять дослідження на національному рівні та мають потребу в аналізі, моделюванні та обґрунтуванні даних.

Оцінка результатів запровадження накопичувальної пенсійної системи tab_img

У 2015 році команда актуаріїв і аналітиків Консорис Консалтинг взяла участь у громадському обговоренні законопроектів щодо реформування пенсійної системи України.

Основні аспекти законопроектів:

 • Забезпечення фінансової стабільності солідарної системи – першого рівня пенсійної системи.
 • Впровадження другого рівня – загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування
 • Розвиток третього рівня – добровільної накопичувальної системи пенсійного страхування через недержавні пенсійні фонди.

В процесі підготовки нового законодавства було важливо зробити прогноз наслідків для економіки, добробуту населення, розвитку ринків та інвестиційного клімату.

Необхідність залучення кваліфікованого актуарія для забезпечення стійкого функціонування пенсійних фондів прописана на законодавчому рівні. Враховуючи набутий досвід актуарного оцінювання довгострокових пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19, ми були залучені для проведення аналізу та моделювання альтернативних сценаріїв трансформації системи пенсійного забезпечення, використовуючи економіко-математичні підходи та інструментарії.

Нами розроблено адаптивну актуарну модель та реалізовано програмний продукт з функціональним інтерфейсом, що дозволило виконати широкий спектр задач:

 • Моделювання соціальних та економічних наслідків роботи пенсійної системи України з можливостями модифікації відповідно до варіантів реформування.
 • Аналіз статистики, створення прогнозів соціально-демографічної ситуації в Україні, а також виявлення основних трендів для максимальної адаптації моделі до реальних умов.
 • Виокремлення результатів, які відображають позитивні та негативні наслідки впровадження варіантів реформування.
 • Дослідження впливу макроекономічних, соціальних, демографічних та політичних складових на ефективність роботи пенсійної системи.
 • Виявлення та оцінка ризиків виникнення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та зниження рівня прибутків соціально незахищених верств населення та ін.

Дослідження чутливості моделі показало значний вплив вхідних даних та довгострокових прогнозів на результати. У зв’язку з цим актуарії Консорис Консалтинг провели ретельний аналіз і адаптацію вихідної інформації у тісній співпраці з іншими учасниками обговорення пенсійної реформи, зокрема із Всесвітнім банком, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, Пенсійним фондом України, НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України.

Результати наших розрахунків дають змогу проаналізувати наслідки різних сценаріїв реформування пенсійної системи. Наші моделі допомагають оцінити вплив реформи на добробут пенсіонерів і збалансованість фінансових інститутів держави, а також можуть бути використані у практичній діяльності під час підготовки документів щодо трансформації системи пенсійного забезпечення.
Оцінка вартості життя та загальних економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод tab_img

В Україні загострена проблема травматизму та смертності на дорогах. За цим показником наша країна є лідером у Європі. Тільки за останні три роки в ДТП загинуло 15 тис. людей. Це одна з ключових соціальних проблем.

Спеціалісти Консорис Консалтинг брали участь у проекті зі створення механізму розрахунку «вартості життя» мешканця України та втрат держави у випадку загибелі людини внаслідок ДТП.

Економічні втрати держави розглядались у наступних аспектах:

 • втрати економіки у вигляді недоотриманого ВВП;
 • втрати державного бюджету та Фонду соціального страхування у вигляді недоотриманих податкових надходжень від фізичних осіб;
 • витрати членів сім’ї загиблого на поховання;
 • витрати державного бюджету та Фонду соціального страхування у вигляді виплат допомоги у зв’язку із втратою годувальника, пенсій по інвалідності, оплати тимчасової непрацездатності, стаціонарного лікування постраждалих, навчання в державних закладах дітей загиблого, відновлення пошкодженої автомобільної дороги та її елементів.

Під час реалізації обчислювальної моделі до обраної методики були внесені деякі зміни з метою її вдосконалення.

Також наші спеціалісти провели аналіз світових досліджень та вітчизняних напрацювань щодо оцінки вартості життя. Це дало нам можливість оцінити обрану методику з точки зору комплексності та багатоаспектності.

Ми провели роботу з консолідації інформації з джерел в економічній, соціальній та інших сферах життя, її обробки й адаптації до поставленої задачі. Якість вхідних даних суттєво впливає на результати оцінки. Тому під час підготовки актуарного висновку ми відобразили чутливість розрахункової моделі до змін вхідних параметрів та припущень.

В результаті була зроблена оцінка сумарних соціально-економічних втрат від ДТП для держави. Результати, наведені у звіті наших актуаріїв, можуть бути використані для прогнозу і подальшого аналізу залежності фінансових результатів від витрат на покращення ситуації на дорогах країни в загальнодержавному вимірі.
Фінансовий аналіз і оцінка законодавчих ініціатив щодо реформування солідарної пенсійної системи України. tab_img

У 2017 році урядом України здійснювалась реформа солідарної пенсійної системи. Наша компанія вивчила та проаналізувала урядові та альтернативні депутатські законопроекти щодо пенсійної реформи, які були подані до Верховної Ради України. Впродовж усього законотворчого процесу ми консультували експертів та парламентаріїв стосовно різних аспектів пенсійної реформи.

Зокрема, ми провели глибоке аналітичне дослідження щодо запропонованих ініціатив стосовно фінансування пільгових пенсій працівникам шкідливих професій (так звані Списки № 1, 2). Консорис Консалтинг, використовуючи власний багаторічний досвід актуарної оцінки корпоративних пенсійних зобов’язань з відшкодування пільгових пенсій в Україні відповідно до МСБО (IAS) 19, розробив нові моделі оцінки впливу від запровадження запропонованих ініціатив на фінансову стабільність Пенсійного фонду України та для прогнозування інших можливих наслідків. Для цього були зроблені наступні кроки:

 • Збір, запит і вивчення наявної статистичної інформації та прогнозів макроекономічних, соціальних, демографічних показників з різних джерел. Підготовка даних для моделювання.
 • Розробка гнучких багатофакторних моделей з різними рівнями деталізації вхідної інформації, а також з можливістю зміни параметрів та застосування оптимістичних та песимістичних сценаріїв.
 • Аналіз чутливості моделей до зміни основних факторів впливу та ключових параметрів.
 • Проведення розрахунків на розроблених моделях із застосуванням усіх необхідних актуарних принципів, що базуються на дотриманні найвищих вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • Візуалізація результатів, побудова графіків динаміки прогнозованих потоків виплат, надходжень та дефіциту Пенсійного фонду України.

Проведені актуарні розрахунки показали, що деякі законодавчі ініціативи економічно невигідні державі, оскільки внаслідок їхнього запровадження в солідарній пенсійній системі з’являються додаткові ризики фінансової нестабільності. Тривалість існування таких ризиків істотна – десятки років. Наслідком цього є незбалансованість бюджету Пенсійного фонду, яка потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету. Через це в довгостроковій перспективі для самих працівників шкідливих професій виникають ризики несправедливої ліквідації або скорочення вже зароблених ними прав на пільгові дострокові пенсії, які були раніше законодавчо гарантовані державою.

З нашими актуарними розрахунками були ознайомлені представники уряду, Міністерства соціальної політики, парламентарі, широке коло представників науково-експертних центрів, зацікавлених неурядових та громадських організацій.

Зрештою було прийнято законопроект з урахуванням правок, що відповідають результатам проведених розрахунків, та з рекомендаціями допрацювати цю проблематику у 2018 році. В майбутньому для проведення актуарного обґрунтування реформування пенсійної системи можна побудувати нові розгорнуті прогнозні моделі з використанням детальнішої вхідної інформації.